دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


1396/2/27 چهارشنبه راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

فصل اول: نویسندگی
ماده‌ی۱-۱) شخصی نویسنده (یا یکی ازنویسندگان) مقاله محسوب می‌شود که هر سه معیار زیر را داشته باشد:
۱- سهم قابل توجهی در حداقل یکی از فعالیت‌های زیر داشته باشد:
الف) ارایه‌ی ایده پژوهشی یا طراحی مطالعه،
ب) جمع‌آوری داده‌ها،
ج)آنالیز و تفسیر.
۲- در نوشتن مقاله به صورت نوشتن پیش‌نویس مقاله و یا مرور نقادانه آن که منجر به اصلاح محتوای علمی مقاله گردد، نقش داشته باشد.
۳- مقاله‌ی نهایی شده را مطالعه و تأییدکرده‌باشد.
تبصره ۱:‌ در مواردی که فرد یا افرادی سهم قابل توجهی در فرآیندپژوهش یا نگارش مقاله داشته‌اند به نحوی که به نظر می‌رسد شایستگی درج نام به‌عنوانیکی از نویسندگان را داشته باشند، اما تمامی سه معیار فوق در مورد آنها صادقنمی‌باشد، درج نام این فرد یا افراد به‌عنوان نویسنده با درخواست مکتوب نویسنده‌ی مسؤول و در صورت تأیید کمیته‌ی اخلاق دانشگاه یا مؤسسه‌ی محل انجام پژوهش بلامانع است. نویسنده‌ی مسؤول موظف است که از موافقت دیگر نویسندگان دست‌نوشته با اضافه شدن نام این فرد یا افراد اطمینان حاصل کند.
تبصره ۲:‌ اشخاص حقوقی و تیم‌‌های پژوهشی نیز مشمول معیارهای این ماده می‌گردند.
ماده‌ی ۲-۱) نام تمامی اشخاصی که معیارهای نویسندگی مقاله (منطبق با ماده‌ی یک این راهنما) را دارند باید به عنوان نویسنده در بخش نویسندگان مقاله آورده شود ،حتی اگر همکاری خود را با آن مرکز یا تیم پژوهشی قطع کرده باشند.
ماده‌ی ۳-۱) افرادی که معیارهای نویسندگی مقاله برطبق ماده‌‌ی یک این راهنما را ندارند، نباید به عنوان نویسنده معرفی شوند.
ماده ی۴-۱) تمامی نویسندگان باید مسؤولیت محتوای مقاله را در کلیه‌ی زمینه‌های زیربپذیرند:
۱- صحت مطالب مندرج در مقاله ،
۲- پایبندی به راهنماهای اخلاقی عمومی و اختصاصی کشور در حفاظت از آزمودنی انسانی یا حیوانات در مطالعه‌ی انجام شده،
۳- اظهار تعارض منافع احتمالی خود بصورت مکتوب در هنگام ارسالمقاله.
ماده‌ی ۵-۱) در پژوهش‌های بزرگ که توسط یک تیم پژوهشی انجام شده‌اند ونقش نویسندگان در ایجاد مقاله بسیار تخصصی بوده است، سهم و مسؤولیت هر یک ازنویسندگان می‌تواند محدود به قسمت تخصصی مربوط به خود وی گردد. در این مواردپژوهشگر یا پژوهشگران اصلی، فردی را که مسؤولیت کلیت مقاله را خواهد داشت، تعیین خواهند کرد.
ماده‌ی ۶-۱) ترتیب نامها در بخش نویسندگان مقاله براساس میزان مشارکت هر یک از افراد و از طریق توافق جمعی آنان مشخص می‌گردد. فردی که بیشترینسهم را در مطالعه و نگارش دست‌نوشته داشته است، نویسنده‌ی اول خواهد بود.
تبصره: جایگاه یا سطح علمی نویسندگان مقاله تأثیری در ترتیب نام نویسندگان نخواهدداشت.
ماده‌ی۷-۱) عدم توافق نویسندگان در مورد ترتیب نامشان در مقاله به درخواستهر یک از ایشان در شورای پژوهشی دپارتمان، مرکز تحقیقات، دانشکده یا مؤسسه‌ی محلاجرای طرح مربوطه مطرح می‌گردد و اتخاذ تصمیم می‌شود.
ماده‌ی ۸-۱) نام کلیه‌‌ی افرادی که سهمی قابل توجهی در اجرای مطالعه یا نگارش مقاله داشته‌اند اما معیارهایدرج نام در بخش نویسندگان مقاله را ندارند، در بخش تقدیر و تشکر با ذکر نوع مشارکت،آورده می‌شود.
ماده‌ی ۹-۱) ذکر انتساب غیرواقعی (صوری) به مؤسسه، مرکز یادپارتمانی که نقشی در اصل پژوهش مربوطه یا در فعالیت حرفه‌ای فرد نویسنده ندارد،نادرست است.
فصل دوم: سردبیری نشریات علمی
ماده‌ی ۱-۲) باید به سردبیرمجلات، آزادی و اختیار عمل کافی برای تصمیم‌گیری و ایفای مستقلانه‌ی وظایف خود(ازقبیل رد یا قبول دست نوشته‌های واصله) داده شود.
ماده‌ی ۲-۲) سردبیر موظف است که رازداری را در تمامی مراحل بررسی دست نوشته رعایت نماید.
ماده‌ی۳-۲) بعد از اعلامتصمیم سردبیر در مورد رد یا پذیرش یک دست نوشته برای انتشار، باید فرصت حداقل یکنوبت درخواست تجدید نظر به نویسنده‌ی مسؤول داده شود. هر مجله باید سیاست‌های مدونیبرای بررسی این‌گونه درخواست‌ها داشته باشد.
ماده‌ی۴-۲) سردبیر باید تمامی تلاش خود را برای کشف موارد سوءرفتار در مقالات دریافتی و برخورد مناسب با موارد احتمالی به‌کار بندد.
ماده‌ی۵-۲) سردبیر یا هیات تحریریه باید فرد یا افرادی را برایداوری هر مقاله انتخاب کند که تا حد ممکن در زمینه‌ی علمی مربوطه توانا و مجربباشند. داور(ان) انتخاب شده باید فاقد هرگونه تعارض منافع شناخته شده در زمینه‌ی‌مقاله‌ی مورد داوری باشند.
ماده‌ی۶-۲) سردبیر مسؤول است که بررسی، انتخاب واولویت‌بندی دست نوشته‌های واصله برای چاپ، به‌نحوی بی‌طرفانه و تنها با توجه به ویژگی‌های علمی و فنی دست نوشته انجام‌گیرد و عوامل نامربوط در این امر تأثیری نداشته باشد.
فصل سوم : نقش و مسؤولیت داوران
ماده‌ی۱-۳) داوری که مرورهمتای یک دستنوشته‌ی ارجاع شده از سوی یک مجله را قبول می‌کند، باید داوری خود رابه‌صورت بیطرفانه و تنها براساس ویژگی‌های علمی و فنی دست نوشته به انجام برساند ونباید تحت تأثیر روابط شخصی خود با نویسنده(گان) دست نوشته یا سایر عوامل نامربوط قرار گیرد.
ماده‌ی۲-۳) شخصی که مرور همتای یک دستنوشته به او پیشنهاد می‌شود، درصورت وجود هر گونه تعارض منافع، می‌تواند از پذیرش آن دست نوشته برای داوری امتناعکند؛ در غیر این‌صورت، باید تعارض منافع خود را بطور واضح به اطلاع سردبیر مجله برساند.
ماده‌ی۳-۳) داوران و نویسنده(گان) دستنوشته باید از برقراری ارتباط بایکدیگر (در رابطه با داوری آن دست نوشته) در طول فرآیند داوری، بدون کسب اجازه ازسردبیر مجله‌ی مربوطه امتناع کنند.
ماده‌ی۴-۳) چنان‌چه داوری که یک دستنوشته رابرای مرور همتا پذیرفته است، خود را واجد صلاحیت علمی یا فنی لازم برای داوری دقیقتمامی یا بخشی از آن دست نوشته نداند، باید مراتب را به اطلاع سردبیر مجله برساند.
ماده‌ی۵-۳) دستنوشته‌ای که برای مرور همتا ارسال می‌گردد، باید از سویداور نیز به عنوان یک متن محرمانه تلقی گردد و اطلاعات مربوط به یا مندرج در آن باهیچ فرد دیگری در میان گذاشته نشود. داور مجاز نیست از دستنوشته‌ی مورد داوری برای هیچ مقصود دیگری به جز مرور همتا استفاده کند و لازم است بعد از پایان داوری ازنگهداری دست نوشته به هر شکل، اجتناب نماید.
تبصره‌ی ۱: در صورتی که داور، مشورت با فرد دیگری را برای داوری ضروری بداند و این مشورت متضمن افشای مطالب مندرج درمقاله باشد، این کار تنها با کسب اجازه از سردبیر مجله قابل انجام است.
تبصره‌ی۲: مفاد ماده‌ی فوق نسبت به تمامی دست نوشته هایی که برای مرور همتا ارسال ¬شدهوداور به هر دلیل از پذیرش داوری آن خودداری کرده‌است نیز جاری می‌باشد.
ماده‌ی۶-۳) در مرور همتا، داور باید به نقاط قوت و ضعف مقاله توجه کندو در صورت امکان راهکارهایی را برای رفع اشکالات موجود به نویسنده(گان) توصیهنماید. این کار باید با رعایت احترام به استقلال فکری نویسنده(گان) به انجامبرسد.
ماده‌ی۷-۳) داور در صورت پذیرش یک دستنوشته برای مرور همتا، باید این کاررا در مهلت اعلام شده از سوی سردبیر مجله به انجام برساند.
تبصره: در صورتی کهمهلت اعلام شده از سوی سردبیر مجله برای داور مناسب نیست، باید داور از پذیرش مرورهمتای آن دستنوشته امتناع کند یا در مورد مهلت دیگری با سردبیر مجله به توافق برسد.
ماده‌ی۸-۳) داور باید علاوه بر بررسی‌های علمی و فنی در مرور همتا، هرگونه عدم رعایت مفاد این راهنما را نیز به اطلاع سردبیر برساند.
فصل چهارم: تعارض منافع
ماده‌ی ۱-۴) تعارض منافع عبارت است از وجود هرگونه منفعت مالی و غیرمالی که احتمال دارد نویسنده ، داور یا سردبیر را در اظهار صادقانه‌ی نظر خود تحت تأثیر قرار دهد. وجود تعارض منافع به خودی خود ایرادی اخلاقی برای یک دست نوشته محسوب نمی‌شود.
ماده‌ی ۲-۴) نویسنده(گان) یک دست نوشته باید هرگونه تعارض منافعخود را که از نگاه مخاطبین پوشیده‌است ، در متن یا ذیل دستنوشته به‌طور شفاف اعلام نمایند.
تبصره: قرارداد میان پژوهشگر(ان) و حامی مالی پژوهش نباید متضمن منع اعلام هر گونه تعارض منافع در دست نوشته حاصله باشد.
ماده‌ی ۳-۴) نویسنده(گان) باید منابع تأمین هزینه‌های پژوهش و نگارش مقاله را به‌طور شفاف معرفی نمایند.
ماده‌ی ۴-۴) اعضای هیأت تحریریه یا شورای سردبیری چنان‌چه در تصمیم‌گیری سردبیر در مورد یک دستنوشته تأثیرگذار باشند، باید به‌طور شفاف و کامل سردبیر رادربار‌ه‌ی هر گونه تعارض منافع در امر مورد نظر مطلع نمایند.
فصل پنجم: حریم خصوصی و رازداری
ماده‌ی ۱-۵) اطلاعات مشخص کننده‌ی هویت شخصی آزمودنی‌ها،کارکنان محل انجام پژوهش یا هر فرد دیگری غیر از نویسندگان دست نوشته و افرادی که ازآن‌ها تقدیر و تشکر می‌شود، نباید در متن دست نوشته، عکس‌ها، شجره‌نامه‌ها یا هرقسمت دیگری آورده شود، مگر این‌که فرد مورد نظر یا نماینده قانونی او برای نشر آناطلاعات رضایت آگاهانه‌ی کتبی داده باشد.
تبصره‌ی ۱: در مورد عکس افراد، پوشش باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به شناسایی فرد نشود و پوشش چشم‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کند، مگر آن‌که رضایت آگاهانه‌ی کتبی اخذ شده باشد. تبصره‌ی 2: در صورتی‌که انتشار دستنوشته بدون محرمانه ماندن کامل کلیه‌ی اطلاعات هویتی یا اطلاعاتی که می‌تواند منجر به کشف هویت افراد مذکور در ماده‌ی فوق شود امکان‌پذیر نباشد و اخذرضایت آگاهانه نیز مقدور نباشد، رسیدگی به اصل ادعای عدم دسترسی به افراد مذکور وضرورت انتشار اطلاعات و تصمیم‌گیری در مورد انتشار آن بر عهده‌ی کمیته‌ی اخلاقمنطقه‌ای خواهد بود.
تبصره‌ی ۲: انتشار اطلاعاتی که از پیش و بروش صحیح در دسترسعموم قرار گرفته‌اند، نیاز به اخذ رضایت آگاهانه ندارد.
فصل ششم: انتشارات همپوشان
ماده‌ی ۱-۶) اگر یک نشریه‌ی چاپی یا الکترونیک دست نوشته‌ای را پیش ازاین منتشر کرده باشد یا در حال بررسی برای انتشار آن باشد، ارسال همان دست نوشته به نشریه‌ی دیگر یا انتشار مجدد آن نادرست است.
تبصره‌ی ۱: اگر نویسندهگان) دست نوشته‌ای که در یک نشریه‌ در دست بررسی برای انتشار است، تصمیم بگیرند، به هردلیلی، آن دستنوشته را برای نشریه‌ی دیگری ارسال نمایند، باید ابتدا انصراف خود رااز انتشار دست نوشته به صورت کتبی به نشریه‌ی اول اعلام نمایند. این کار حداکثر تاپیش از اعلام پذیرش دستنوشته برای انتشار در نشریه‌ی اول، امکان‌پذیراست.
تبصره‌ی ۲: اگر سردبیران چند نشریه تصمیم بگیرند که به‌طور هم‌زمان یامشترک دستنوشته‌ای را منتشر کنند، در صورتی‌که هدف از این اقدام تأمین سلامت جامعه باشد و نیز مراتب به‌طور شفاف به خوانندگان آن نشریات اطلاع‌رسانی شود، مشروط به رعایت کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی مرتبط، این کار بلامانع است.
ماده‌ی ۲-۶) ارسال دست نوشته‌ای که حاوی حجم قابل توجهی از یک مقاله‌ی منتشر شده یا در حال بررسی باشد،برای بررسی جهت انتشار به عنوان مقاله‌ی علمی - پژوهشی نادرست است، حتی اگر به مقاله‌ی قبلی ارجاع داده باشد و یا مقاله‌ی قبلی به نویسنده(گان) همین دست نوشته تعلق داشته باشد.
تبصره: تکرار بخش « مواد و روش‌ها » در مقالات بعدی همان نویسنده(گان)، در صورت ضرورت، بلامانع است اما در هر حال ذکر مرجع لازممی‌باشد.
ماده‌ی ۳-۶) اگر مقاله‌ای پیش از این به صورت چاپی یا الکترونیک منتشرشده باشد، ارسال ترجمه‌ی همان مقاله به زبانی دیگر برای بررسی جهت انتشار، در صورتکسب موافقت سردبیران هر دو مجله و اطلاع‌رسانی شفاف به خوانندگان بلامانع است.
فصل هفتم‌: سرقت معنوی
ماده‌ی ۱-۷) سرقت معنوی عبارت است از استفاده ازتمامی یا قسمتی از مطالب یا ایده‌های منتشر شده یا منتشر نشده‌ی فرد یا افراد دیگربدون ذکر منبع به‌ روش مناسب یا کسب اجازه در موارد ضروری.
ماده‌ی ۲-۷) استفادهاز اصل یا ترجمه‌ی متن منتشر شده‌ی دیگران در دست نوشته باید بر طبق ضوابط ذیل انجام گیرد:
الف) در صورت استفاده از شکل، جدول، پرسشنامه و یا بخش قابل توجهیاز متن مورد نظر یا ترجمه‌ی آن، به صورت آوردن عین آن متن، باید علاوه بر آوردن متندر داخل گیومه و ذکر منبع، از مالک معنوی متن اولیه اجازه‌ی کتبی اخذ گردد.
‌ب) در صورت استفاده از بخشی جزئی از متن مورد نظر یا ترجمه‌ی آن، به صورت آوردن عین آن متن، باید متن مورد نظر در داخل گیومه آورده شود و منبع آن ذکر گردد.
‌ج) درصورت استفاده از متن مورد نظر یا ترجمه آن به صورت نقل به مضمون،جمع‌بندی،نتیجه‌گیری یا برداشت ایده، باید منبع آن ذکر گردد.
تبصره‌ی ۱) اگربخشی از متن که مورد استفاده قرار می‌گیرد، به صورت جزئی، مثلاَ در حد تغییر چند کلمه یا آوردن معادل آنها یا تغییر زمان افعال، تغییر کند، باز هم شامل موارد مربوطبه آوردن عین متن (بند الف یا ب) می‌گردد.
تبصره‌ی ۲) مندرجات این ماده در موردمطالب منتشر شد‌ه‌ی قبلی خود نویسنده‌(گان) دستنوشته نیز صادق است.
تبصره‌ی ۳-۷) در مورد بند ج، نقل به مضمون نباید به گونه‌ای باشد که با منظور نویسنده(گان) اصلیو روح کلی نوشته‌ی آن‌ها منافات داشته باشد.
ماده‌ی ۴-۷) هرگونه مدعایی که دردست‌نوشته نقل یا بیان می‌گردد یا هرگونه روش مورد استفاده در دستیابی به نتایج،اگر جزو معرفت عمومی و واضح برای مخاطب نباشد، باید با ذکر مرجع باشد.
فصل هشتم‌: آگهی
ماده‌ی ۱-۸) نشریه‌های علمی - پژوهشی ، اعم از چاپی و الکترونیک،باید تنها آگهی‌هایی را برای انتشار بپذیرند که به ارائه‌ی اطلاعات در مورد واقعه،محصول یا خدمت مورد نظر بپردازند و از هرگونه تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب،با ارائه‌ی مطالب غیر علمی و نادرست، خودداری کنند.
ماده‌ی ۲-۸) مکان درج آگهی تبلیغاتی نباید در مجاورت سرمقاله یا مقاله‌ای علمی باشد که به نوعی ارتباط آن مقاله با آگهی مورد نظر را به ذهن خواننده متبادر سازد.
ماده‌ی ۳-۸) آگهی‌های تبلیغاتی باید به گونه‌ای در نشریه درج شوند که به‌خوبی از مندرجات علمی قابل چاپ متمایز باشند.
فصل نهم: ویژه‌نامه
ماده‌ی ۱-۹) ویژه‌نامه‌ها شماره‌هایی ازنشریه‌اند که معمولاً به انتشار مجموعه‌ مقالاتی در رابطه با موضوعی مشخص و یامجموعه‌ی مقالات یک همایش به‌نحوی که در ارتباط با موضوعات اصلی مورد بحث در نشریه باشد، اختصاص دارند. ویژه‌نامه‌ غالباً توسط منابع دیگری غیر از ناشر مجله حمایت مالی می‌شود.
ماده‌ی ۲-۹) سردبیر مجله مسؤولیت مطالب مندرج در ویژه‌نامه‌ها راهمانند شماره‌های عادی نشریه بر عهده دارد.
ماده‌ی ۳-۹) سردبیر مجله باید اختیارارسال هر دستنوشته‌ی مورد نظر برای انتشار در ویژه نامه را به داوران مستقل و نیزحق عدم پذیرش آن‌ها را، همانند شماره‌هاس عادی مجله، حفظ کند. این شرایط باید بهنویسندگان و ویراستاران ویژه‌نامه از ‌قبل اطلاع داده شود.
ماده‌ی ۴-۹) حامی مالی ویژه‌نامه، در صورت وجود، باید به‌طور شفاف در ویژه‌نامه مشخص شود.
ماده‌ی۵-۹) نشر آگهی در ویژه‌نامه باید از سیاستی مشابه آن‌چه در شماره‌های عادی مجله اعمال می‌شود، تبعیت کند.
ماده‌ی ۶-۹) سردبیر و هیات تحریریه‌ی مجله نباید پاداش‌های شخصی یا کمک‌های شخصی حامیان مالی ویژه‌نامه را بپذیرند.
ماده‌ی ۷-۹) انتشار مجدد در ویژه‌نامه باید با ارجاع به مقاله‌ی اصلی به‌طور واضح مشخص شود. ویژه‌نامه‌ها نباید نتایج یک مطالعه را دوباره منتشر کنند، اما تجدید چاپ راهنماهایا دیگر مطالب در جهت منافع سلامت عمومی با ذکر مأخذ اولیه، می‌تواند مناسب باشد.
ماده‌ی ۸-۹) در ویژه‌نامه‌ها باید مانند شماره‌‌های عادی، سایر مواد اینراهنما رعایت شود.
فصل دهم: انتشار نتایج کارآزمایی‌های بالینی
ماده‌ی ۱-۱۰) در مطالعاتی که با همکاری پ‍‍ژوهشگران یا مراکزی از خارج از کشور به انجام می‌رسند،انتشار نتایج یا بخشی از نتایج مطالعه به زبان فارسی نیز باید با رعایت کلیه‌ی حقوق افراد خارجی دارای حق نویسندگی یا تقدیر و تشکر، بر اساس این راهنما، به انجامبرسد.
ماده‌ی ۲-۱۰) سردبیر نشریه باید تنها نتایج آن دسته از کارآزمایی‌هایبالینی را برای انتشار بپذیرد که در یکی از مراکز ثبت بین‌المللی و ملی ثبت شده ومجوز کمیته‌ی اخلاق مربوطه را دریافت کرده باشد. برای حصول اطمینان از رعایت این اصل سردبیر مجله می‌تواند سند ثبت و مجوز کمیته یا کمیته‌های اخلاقی مرتبط رابه‌صورت کتبی از نویسنده‌ی مسوؤل درخواست نماید.
تبصره: در مطالعاتی که به‌صورتچند مرکزی در چند کشور به انجام می‌رسند، در صورت دریافت دستنوشته‌ی حاوی نتایج کلمطالعه، سردبیر می‌تواند مجوز اخلاقی مربوط به کلیه‌ی مراکزی که مطالعه در آن‌هاانجام گرفته است را به‌طور جداگانه‌ از نویسنده(گان)درخواست کند. درصورتی‌کهمقاله‌ای حاوی نتایج یکی از مراکز باشد، تنها مجوز اخلاقی مربوط به همان مرکز (کشور) قابل درخواست خواهد بود.
ماده‌ی ۳-۱۰) در موارد انتشار نتایجکارآزمایی‌های بالینی که به‌صورت همکاری بین‌المللی به انجام رسیده‌اند، سردبیرنشریه می‌تواند در صورت لزوم، سهم یا نقش ایفا شده‌ی هر کدام از نویسندگان در کلطرح را به‌صورت مکتوب درخواست نماید.
فصل یازدهم‌: فریبکاری
ماده‌ی ۱-۱۱) فریبکاری عبارت است از هرگونه زیرپاگذاشتن یا انحراف از اصول اخلاقی پذیرفته شده درنگارش و انتشار آثار علمی پژوهشیکهمثال‌هایذیلرادربرمی‌گیرد:
۱- ساختن(جعل) داده‌ها یا نتایجی که مبتنی بر یک پژوهش واقعی نیستند،
۲- دست‌کاریداده‌های حاصل از پژوهش،
۳- سرقت معنوی،
۴- اجتناب از ذکر عوارض نامطلوب درکارآزمایی‌های بالینی.
ماده‌ی ۲-۱۱) سردبیر می‌تواند وقوع احتمالی فریبکاری رادر دستنوشته‌های دریافتی جست‌وجو نماید، اما در صورت آگاهی از احتمال وقوع فریبکاری، موظف است که در مورد آن تحقیق و بررسی نماید. این تحقیق و بررسی می‌تواندبه‌صورت درخواست توضیح از نویسنده‌ی مسؤول یا در صورت لزوم، انعکاس مراتب بهمؤسسه‌ی متبوع وی و درخواست پیگیری از سوی آن باشد. تبصره: تا پیش از محرز شدن وقوعفریبکاری نباید اشخاص غیرمرتبط از مطرح شدن احتمال آن یا بررسی‌های در حال انجا ممطلع شوند.
ماده‌ی ۳-۱۱) در صورتی‌که سردبیر، وقوع فریبکاری را احراز کند، بایدبسته به شدت فریبکاری احراز شده، یک یا چند مورد از اقدامات ذیل را انجامدهد:
۱- خودداری از انتشار دستنوشته (در صورتی‌که هنوز دستنوشته منتشر نشدهاست)،
۲- انتشار اصلاحیه‌ یا تکذیبیه در شماره‌ی آتی نشریه(در صورتانتشار)،
۳- اطلاع‌رسانی به مؤسسه‌ی حامی پژوهش، رئیس یا مسؤول محل کار یا تحصیلنویسنده(گان)،
۴- اجتناب از پذیرش مقالات آتی نویسنده(گان) برای مدتی معین،
۵- حذف مقالات قبلی نویسنده(گان) از سایت یا بانک اطلاعاتینشریه.
تبصره: مورد ۵ تنها در صورت وقوع بند اول (مثال یک) ماده‌ی ۱-۱۱قابل انجامخواهد بود.
فصل دوازدهم‌: سایر انواع انتشار
ماده‌ی ۱-۱۲) سردبیران کلیه‌ینشریات علمی مصوب کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به‌صورت چاپی، هم‌زمان چاپی و الکترونیک، و یا الکترونیک منتشر می‌شوند، مشمول کلیه‌ی مواد مندرج در این راهنما می‌گردند.
ماده‌ی ۲-۱۲) در مواردی که انتشار به‌صورت هم‌زمان چاپی و الکترونیک صورت می‌گیرد، هر دو نسخه چاپی و الکترونیک‌ باید برای رفرانس‌دهی یک آدرس واحد داشته باشند.
ماده‌ی ۳-۱۲) نگارش یک فصل یا بیشتر ازکتاب‌هایی که در قالب درسنامه منتشر می‌شوند، مشمول تمامی مواد این راهنمامی‌باشد.وظایف سردبیر در این حالت، برعهده‌ی نویسنده‌ی مسؤول کتاب (نامی که در روی جلد مندرج است) می‌باشد.
ماده‌ی ۴-۱۲) انتشار نتایج حاصل از پژوهش‌ها، پیش از آنکه در نشریات دارای مرور همتا به چاپ رسیده باشند، از طریق رسانه‌های عمومی نادرستاست، مگر در مواردی که به‌ واسطه‌ی اهمیت ویژه برای سلامت عمومی، انتشار تمامی یا بخشی از نتایج یک پژوهش از سوی مراجع سیاستگذار، ضروری دانسته شود.
ماده‌ی ۵-۱۲) اگر خلاصه مقاله‌ای که به همایشی ارسال می‌گردد، قبلاً به‌صورت خلاصه یا مقاله‌ی کامل منتشر شده باشد، باید مراتب به اطلاع دبیر کنگره رسانده شود.

بیشتر
نسخه قابل چاپ


Affiliation: Infectious Diseases Research Center (IDRC), Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved