دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمقالات 1394 (2015و2016)
DUCUMENT
Authors of Document
Year
JOURNAL
2016
2016
2015
2015
2015
بررسی مقایسه ای روشهای مولکولی سکوئنس ، PCR-RFLP و AS-PCR درتشخیص سریع مقاومت به ایزونیازید در سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
حمید برناسی1 ، محمد ارجمندزادگان2 * ، احمد رضا بهرمند3 ، علیرضا هادی زاده تثبیتی3، مریم طیبون
 
طب جنوب
18-2
Performance assessment of PCR- RFLP method for rapid detection of susceptibility to Ethambutol and molecular prediction of XDR tuberculosis in clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis
Arjomandzadegan M1*, Nazari R2 , Zolfaghari MR2, Taherahmadi M.2, Sadrnia M.3, Titov LP.4, Ahmadi A1, Shojapoor M5
2015
West Indian Med J. 2015 Sep;64(4):325-32. doi: 10.7727/wimj.2014.022.
 
تعیینساختارژنتیکیمایکوباکتریومتوبرکلوزیسبهروش MIRU-VNTR
مهدیاحمدی 1،دکترکیوانتدین* 2،دکترنادرمصوری 2،دکترعلیاصغرفرازی 3،دکترمحمدارجمندزادگان 4 دکترروحالهکشاورز 5،رضابنیهاشمی 6،محمدسخاوتی 6،داریوشحامدی 7،مریمارمآبادی 7،دکترمنصورهجباریاصل 8دکتررایناکقادری 5،دکترسیدداوودحسینی 9،شجاعتدشتیپور
2015
ارزیابی رخداد احتمالی موتاسیون در ژن های سیستم ترمیم MMR در سویه های کلینیکی مقاوم و حساس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از روش توالی یابی
امیرپویان افضلی1، محمد ارجمندزادگان2، اعظم احمدی3*، حسین حسینی4، منیژه کهبازی5، مجتبی توشه
2016
تشخیص سریع موتاسیون در کدون 43 ژنrpsL توسط تکنیک RFLP با آنزیم های اندونوکلئازی BsajI و MbooII مرتبط با مقاومت به استرپتومایسین در سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
2015
دوره ۱۸، شماره ۶ - ( دو ماهنامه طب جنوب ۱۳۹۴ )
2015
2015
2015
Aliasghar Farazi, Masoomeh Sofian, Mansoureh Jabbariasl
 
2015
 
Journal
World Journal of Medical Sciences
Volume
12
Issue
4
Pages
413-418
 
2016
2016
Archives of Pediatric Infectious Diseases
2015
Archives of Pediatric Infectious Diseases
2015
2015
 
 
Farazi A, Jabbariasl M.
 
2015
Pan Afr Med J. 2015 Apr 7;20:333.
 
 
Farazi A, Shafaat O, Sofian M, Kahbazi M.
 
2015
Tuberc Res Treat. 2015;2015:205016.
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved