دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتاساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه

مرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان مرکز بهداشتی و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک

ماده1- بمنظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان که در این اساسنامه "مرکر تحقیقات" نامیده می شود.برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده2-اهداف:

1-     توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم سل و عفونی کودکان

2-     انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات  بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی بهنیازهای جامعه اسلامی

3-     جمع آوری, تنظیم  و طبقه بندی اسناد،مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

4-     تربیت نیروی انساینی محقق در زمینه سل و عفونی کودکان

5-     ترغیب،تشویق و بکارگیری محققین

6-     کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

7-     همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانیت و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از:

الف-شورایعالی

ب-رئیس مرکز

ماده 4-اعضای شورایعای مرکز عبارتند از:

1-     رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک

2-     معاون پژوهشی  دانشگاه علوم پزشکی اراک

3-     معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک

ماده 5- وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد:

1-     تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2-     تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3-     بررسی و تصویب کزارش سالانه فعالیتهای مرکز

4-     بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5-     تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز تحقیقات

 

6-  پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره:مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز  و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار منصوب میگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 7- وظایف رئیس مرکز :

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده 8- اعضائ مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است:

الف- اعضای پیوسته: که اعضائ هیئت علمی و کارشناسان تمام وقت هستند.

ب-اعضائ وابسته: که اعضائ هیئتعلمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده9- منابع مالی مرکز:

الف- درآمدهای حاصله  ازخدمات  مرکز طبق ضوابط قانونی

ب-کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج-اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه دویست و هفتمین جلسه مورخ21/10/89  شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

بدیهی است در صورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی(دولتی- غیر دولتی) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاهها،مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید، این اساسنامه بلا اثر خواهد شد.

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved