دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمقالات 1392
Index
Title
Year
نوع 2
انگلیسی
Study of pyrazinamidase structural changes in pyrazinamide resistant and susceptible isolates of Mycobacterium tuberculosis.
A Ahmady, T Poolad, P Rafee, M Tousheh, M Kahbazi, ...
Tuberk Toraks 61 (2), 110-114
2013
انگلیسی
Distribution of Class I Integron among Isolates of Acinetobacter baumannii Recoverd from Burn Patients
AR Lari, HM Barzelighi, M Arjomandzadegan, R Nosrati, P Owlia
Journal of Medical Bacteriology 2 (1, 2)
2013
فارسی
تشخیص سریع حساسیت به اتامبوتول در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایزوله شده از بیماران مسلول با روش مولکولی PCR-RFLP
1392
فارسی
ارزیابی حفاظت در ترادف ژن carD و استفاده از آن در تشخیص سریع مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
1392
فارسی
بررسی اثر ضد میکروبی ترکیبات آمونیوم چهارظرفیتی جدید روی باکتری‌ها و قارچ‌ها
1392
فارسی
تشخیص ملکولی باکتری مولد بروسلوز، جدا شده از بیماران مبتلا به تب مالت توسط بررسی ژنهای o mp25 و trpE با کمک PCR
1392
انگلیسی
Cytokine profiles in long-term smokers of opium (Taryak)
A Ghazavi, H Solhi, SM Moazzeni, M Rafiei, G Mosayebi
Journal of addiction medicine 7 (3), 200-203
2013
انگلیسی
Serum markers of inflammation and oxidative stress in chronic opium (Taryak) smokers
A Ghazavi, G Mosayebi, H Solhi, M Rafiei, SM Moazzeni
Immunology letters 153 (1), 22-26
2013
انگلیسی
Is CD19 an Immunological Diagnostic Marker for Acute Appendicitis?
G Mosayebi, SA Alizadeh, A Alasti, A Amouzandeh, AG Nobaveh, ...
Iran. J. Immunol 10 (4), 228
2013
انگلیسی
Immune phenomena in neonates of women with depression during pregnancy: a case-control study
S Kianbakht, E Mashhadi, HR Jamillian, A Ghazavi
Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 26 (6), 608-610
2013
انگلیسی
No Correlation Between Interleukin-10 Gene Promoter Polymorphisms and Hepatitis B Virus Infection Outcome
M Sofian, E Kalantar, A Aghakhani, S Hosseini, M Banifazl, A Eslamifar
Hepatitis monthly 13 (5), 2013
2013
انگلیسی
Nosocomial Outbreak of Extensively and Pan Drug-Resistant Acinetobacter baumanniiin Tertiary Hospital in Central Part of Iran
A Japoni-Nejad, M Sofian, A van Belkum, E Ghaznavi-Rad
Jundishapur Journal of Microbiology 6 (8), 2013
2013
انگلیسی
Drug resistance pattern and associated risk factors of tuberculosis patients in the central province of Iran
A Farazi, M Sofian, N Zarrinfar, F Katebi, SD Hoseini, R Keshavarz
Caspian journal of internal medicine 4 (4), 785, 2013
2013
انگلیسی
Seroprevalence of Hepatitis E Virus infection among volunteer blood donors in central province of Iran in 2012
H Ehteram, A Ramezani, A Eslamifar, M Sofian, M Banifazl, S Ghassemi, ...
Iranian journal of microbiology 5 (2), 172, 2013
2013
انگلیسی
Low prevalence of brucella agglutinins in blood donors in central province of Iran
M Sofian, M Sheikholeslami, FA Mahdaviani, A Aghakhani, M Banifazl, ...
Iranian journal of microbiology 5 (1), 24, 2013
2013
فارسی
تولید پروتئین نوترکیب CagA هلیکوباکتر پیلوری
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 16 (7), 0-0, 2013
2013
انگلیسی
Extra-pulmonary tuberculosis and its comparison with pulmonary tuberculosis in Iran
A Farazi, M Sofian, M Jabbari
TROPICAL MEDICINE & INTERNATIONAL HEALTH 18, 168-168, 2013
2013
انگلیسی
Screening of family members of patients with acute brucellosis in an endemic area of Iran
M Sofian, L Safaeipour, A Aghakhani, MR Sharif, M Banifazl, A Sharif, ...
Iranian journal of microbiology 5 (3), 215, 2013
2013
فارسی
سل خارج ریوی و مقایسه آن با سل ریوی در استان مرکزی (1390–1380)
فرازی, علی اصغر, صوفیان, معصومه, جباری اصل, منصوره
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 16 (5), 0-0, 2013
2013
فارسی
تولید ناحیه آنتی ژنیک vacA هلیکوباکتر پیلوری در اشریشیاکلی
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 16 (1), 34-42, 2013
2013
انگلیسی
Differentiation of Brucella-Induced Epididymo-orchitis from Nonspe-cificEpididymo-orchitis in an Endemic Area for Brucellosis
M Sofian, A Aghakhani, M Banifazl, A Eslamifar, F Zolfaghari, ...
J Med Microbiol 1 (1), 9, 2013
2013
فارسی
نابرابری در سلامت: شاخص‌های اندازه‌گیری و کاربرد آن‌ها در داده‌های طرح بهره‌مندی از خدمات سلامت
1392
فارسی
XML بررسی میزان آگاهی، خود کار آمدی و عملکرد پرستاران در زمینه احتیاطات استاندارد در جهت پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 1392
1392
فارسی
ارزیابی پنج ساله اپیدمیولوژیک، آنالیز بقا و توزیع جغرافیایی سرطان سینه در استان مرکزی(1390-1386)
1392
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved