شنبه 7 اسفند 1395  
English خانه تماس با ما نقشه سایتاساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه

مرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان مرکز بهداشتی و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک

ماده1- بمنظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان که در این اساسنامه "مرکر تحقیقات" نامیده می شود.برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده2-اهداف:

1-     توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم سل و عفونی کودکان

2-     انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات  بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی بهنیازهای جامعه اسلامی

3-     جمع آوری, تنظیم  و طبقه بندی اسناد،مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

4-     تربیت نیروی انساینی محقق در زمینه سل و عفونی کودکان

5-     ترغیب،تشویق و بکارگیری محققین

6-     کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

7-     همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانیت و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از:

الف-شورایعالی

ب-رئیس مرکز

ماده 4-اعضای شورایعای مرکز عبارتند از:

1-     رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک

2-     معاون پژوهشی  دانشگاه علوم پزشکی اراک

3-     معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک

ماده 5- وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد:

1-     تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2-     تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3-     بررسی و تصویب کزارش سالانه فعالیتهای مرکز

4-     بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5-     تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز تحقیقات

 

6-  پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره:مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز  و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار منصوب میگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 7- وظایف رئیس مرکز :

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده 8- اعضائ مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است:

الف- اعضای پیوسته: که اعضائ هیئت علمی و کارشناسان تمام وقت هستند.

ب-اعضائ وابسته: که اعضائ هیئتعلمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده9- منابع مالی مرکز:

الف- درآمدهای حاصله  ازخدمات  مرکز طبق ضوابط قانونی

ب-کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج-اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه دویست و هفتمین جلسه مورخ21/10/89  شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

بدیهی است در صورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی(دولتی- غیر دولتی) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاهها،مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید، این اساسنامه بلا اثر خواهد شد.

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved